لیست بوم گردی های نوروزی  

نام بوم گردی وضعیت فعالیت تاییدیه بهداشت بهره بردار
بوم گردی عمارت حوضخانه تمایل به فعالیت نامه معرفی شده بهداشت جواب نداده اختصاصی
بوم گردی سرای کهن دارد دارد ابراهیم زارع بیدکی
فروردین ( فهرج) تمایل دارد ندارد ولی به بهداشت معرفی شده جلادت
باغ انار تمایل دارد ندارد ولی به بهداشت معرفی شده بی بی مهدیه پورحسینی(طزنج)
شمس الحق تبریزی تمایل دارد ندارد معرفی شده محمد حسن انتظاری
بوم گردی خانه صفا دارد دارد بلورچی
بومگردی تمایل دارد پروانه ندارد – بقایی پور
سرای نشاط تمایل دارد ندارد معرفی شده فرحناز نافع
باران دارد دارد عباسعلی مهدینژاد
خانه رستم (اله آباد) تمایل دارد ندارد معرفی شده فلاحتی
شعرباف تمایل دارد ندارد معرفی شده ابوالقاسمی
نارنجستان تمایل دارد ندارد معرفی شده لیلی قنبری
پادیاو تمایل دارد ندارد معرفی شده ندا سلطان دلال
چهل پنجره دارد دارد ابوالفضل کارگر دهقان
سرای درویش دارد دارد محمد علی درویش گوهری
سزمین آفتاب دارد دارد وحید دهقان
راد تمایل دارد ندارد معیدی راد
نقره دارد دارد اصغر دهقان
دلخش تمایل دارد ندارد محمد حسین دهقان
سرای مهربان شهریار دارد دارد فرنگیس بزرگ
دادمهر دارد دارد مهرداد فتحی پور
کوبه ندارد دارد محمد حسین اسلامی
شاخه نبات دارد دارد حسین خواجه منصوری
شهرزاد دارد دارد ناصر جلادت
طارونه تمایل دارد ندارد میثم حسینی
کاهگلی دارد دارد هاجر سیر
سه دری تمایل دارد ندارد معرفی شده حمیده فرقانی فرقانی
ایران باستان دارد دارد محسن قرقچیان
نصرت تمایل دارد ندارد معرفی شده ناصر مباشر
کدخدا(فهرج) تمایل دارد ندارد معرفی شده محمد باقری
خشت و خاطره تمایل دارد ندارد معرفی شده قاسم میرمحمدی
عمارت بانو تمایل دارد ندارد معرفی شده امید دهقان منشادی
مارکار تمایل دارد ندارد معرفی شده حامد نحوی پور