مهمانپذیرهای استان یزد  

ردیف نام واحد درجه و گروه اتاق تخت تلفن فاکس آدرس سال بهره برداری
۱ مهمانپذیر بهشتی ۱ ۱۳ ۳۵ ۶۲۶۵۵۱۷ ۳ یزد –میدان شهید بهشتی اول خیابان امام ۱۳۵۸
۲ مهمانپذیر آریا ۳ ۲۸ ۷۳  ۳۶۲۶۰۴۱۱ یزد خیابان دهم فروردین ۱۳۴۵
۳ مهمانپذیر ملت ۲ ۱۴ ۳۵ ۵۲۵۲۸۹۶ ۳ یزد بلوار جمهوری ۱۳۷۰
۴ مهمانپذیر کویر ۲ ۲۷ ۶۸ ۶۲۳۵۵۲۵ ۳ یزد خیابان کاشانی روبروی پمپ بنزین ۱۳۵۵
۵ مهمانپذیر مهدی ۲ ۱۰ ۲۷ ۸۲۴۹۵۵۷ ۳ یزد میدان ابوذر ۱۳۸۱
۶ مهمانپذیر امیرچقماق ۳ ۱۳ ۳۱ ۶۲۶۹۸۲۳ ۳ یزد میدان امیر چقماق ۱۳۶۱
۷ مهمانپذیر اتوناج ۳ ۱۴ ۳۸ ۶۲۶۰۰۲۹ ۳ یزد خیابان امام بعدازکوچه فرهنگ

۸۹۱۳۷۳۳۳۷۶

۱۳۳۴
۸ مهمانپذیر ناصر ۱ ۱۷ ۳۴ ۰۳۵۳۲۳۵۱۷۴۵ میبد بلوار بسیج روبروی فرمانداری ۱۳۷۵
۹ مهمانپذیر الزهرا ۸ ۲۹ ۶۲۶۸۲۲۹ ۳ یزد چهارراه فرهنگیان جنب شیرینی عاصی زاده ۱۳۸۹
۱۰ مهمانپذیر گلها ۳ ۱۱ ۳۰ ۶۲۶۹۹۱۶ ۳ یزد میدان شهی بهشتی ابدای خیابان امام کوچه حاج غلامرضا فقیه پلاک ۷ ۱۳۸۹
۱۱ مهمانپذیر گل یاس (پردیس) ۲ ۱۰ ۳۰ ۹-۶۲۷۲۰۲۸ ۳ یزد خیابان امام روبروی بانک ملی ۱۳۹۴
۱۲ مهمانپذیر پردیسان ۱ ۱۰ ۳۰ ۳۶۲۷۲۴۲۸ یزد میدان مارکار کوچه شهید دیمی روبروی فرش مشهد ۱۳۹۳
۱۳ مهمانپذیر میر ۳ ۱۰ ۳۰ ۶۲۲۹۵۵۳ ۳ یزد خیابان امام –کوچه برخوردار ۱۳۹۳
۱۴ مهمانپذیر تابان ۱ ۱۰ ۳۰ ۰۹۱۳۱۵۱۱۹۹۹ یزد خیابان امام ،کوچه خواجه خضر ۱۳۹۴
۱۵ مهمانپذیر احسان ۳ ۲۰ ۴۰ ۳۸۲۲۸۱۸۶ یزد ،میدان ابوذر ،بلوار شهید دشتی ،جنب پمپ بنزین طباطبایی ۱۳۹۵
۱۶ مهمانپذیر بنیاد ۳ ۹ ۲۲ ۳۶۲۷۲۷۵۰ ۳۶۲۷۲۷۵۱ یزد،خیابان قیام،کوچه حسینیه حاجی یوسف ۱۳۹۵
۱۷ مهمانپذیر فاطیما ۱ ۱۳ ۲۶ ۳۶۲۲۶۹۶۵ یزد ،بلوار مدرس،میدان نماز،اکرم آباد بلوار امام حسین روبروی بیمارستان شهدای کارگر طبقه همکف ۱۳۹۶