هتل ها  

ردیف نام واحد درجه و گروه اتاق تخت تلفن فاکس آدرس سال بهره برداری
۱ هتل صفائیه ۵ ستاره ۱۹۲ ۴۱۸ ۳۰-۳۸۲۶۰۲۱۰ ۸۲۴۲۸۱۱ ۳ یزد –صفائیه خیا بان تیمسار فلاحی ۱۳۳۵
۲ هتل پارسیان ۳ ستاره ۳۳ ۶۱ ۳۵۲۵۴۱۱۱  ۳۵۲۵۶۴۴۴ یزد-بلوار جمهوری پشت بیمارستان افشار ۱۳۵۱
۳ هتل کاروان ۳ ستاره ممتاز ۳۱ ۷۴ ۳۷۲۱۰۵۱۱  ۳۷۲۱۵۵۰۰ یزد- بلوارآزادگان نرسیده به فرودگاه ۱۳۸۰
۴ هتل فرهنگ ۲ ستاره ۲۳ ۵۷ ۳۶۲۶۵۰۱۱  ۳۶۲۶۰۷۲۵ یزد – میدان شهید بهشتی ابتدای خیابان امام خمینی –کوچه فرهنگ۸۹۱۳۷۱۳۹۶۱ ۱۳۵۳
۵ هتل ثلاثی ۱ ستاره ۱۳ ۳۱ ۳۶۲۲۰۶۷۷  ۳۶۲۶۱۲۸۹ یزد بلوار امامزاده جعفر –جنب پاساژ موسوی

بن بست ششم

۱۳۷۳

 

۶ هتل تهرانی ۴ ستاره ۴۵ ۱۰۰ ۳۷۲۱۵۵۱۵ ۷۲۱۳۰۰۳ ۳ یزد میدان ابوالفضل ابتدای بلوارتفت ۱۳۸۱
۷ هتل اطلس ۲ ستاره ممتاز ۱۷ ۵۱ ۴-۷۲۴۷۱۰۰ ۳  ۳۷۲۴۴۴۲۲ یزد بلوار شهید صدوقی مابین میدان باهنر وهمافر ۱۳۸۲
۸ هتل ملیکا ۲ ستاره ۱۶ ۳۵ ۴-۵۲۳۸۰۰۱ ۳  ۳۵۲۳۸۰۰۰ یزد –بلوار جمهوری –ابتدای یزد باف ۱۳۸۲
۹ هتل لاله ۳ ستاره ممتاز ۴۲ ۱۰۵ ۹-۶۲۲۵۰۴۸ ۳  ۶۲۶۳۸۳۰ ۳ یزد بلوار بسیج –محله تل-جنب آب انبار گلشن

۸۹۱۳۷۵۳۴۷۸

۱۳۸۳
۱۰ هتل باغ  مشیر الممالک ۴ ستاره ممتاز ۸۰ ۱۶۵ ۵۲۳۹۷۶۰ ۳  ۳۵۲۵۳۹۷۹ یزد- خیابان انقلاب بلوار مشیر ۱۳۸۳
۱۱ مهمانسرای جهانگردی یزد ۳ ستاره ممتاز ۳۸ ۸۸ ۳۰-۶۲۴۹۱۲۷ ۳  ۳۶۲۴۷۲۲۲ یزد – بلوار دانشجو جنب اداره کل ارشاد ۱۳۶۵
۱۲ هتل سنتی ملک اتجار ۲۳ ۵۴ ۶۲۲۴۰۶۰ ۳  ۳۶۲۶۱۴۷۹ یزد خیابان قیام بازارچه پنجه علی

۸۹۱۳۶۶۳۷۹۷

۱۳۸۰

 

۱۳ مهمانسرای فرهنگیان ۲ستاره ممتاز ۲۹ ۱۱۶ ۹-۸۲۵۰۰۴۱ ۳  ۳۸۲۴۸۷۶۴ یزد –صفائیه-خیابان عدالت مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیان ۱۳۸۰
۱۴ هتل سنتی جاده ابریشم ۱ ستاره ۹ ۲۰  ۳۶۲۵۲۷۳۰  ۳۶۲۱۷۷۰۳ یزد خیابان مسجد جامع کوچه تل خاکستری ۱۳۸۲
۱۵ هتل سنتی    کهن کاشانه ۲ستاره ۱۶ ۳۸ ۶۲۱۲۴۸۵ ۳  ۳۶۲۱۰۳۹۳ یزد- خیابان امام محله فهادان کوجه روبروی موزه سکه حیدر زاده ۱۳۸۳
۱۶ هتل روشن ۱ستاره ممتاز ۲۲ ۵۳ ۶۲۲۹۷۰۷ ۳  ۳۶۲۶۶۴۷۰ یزد –خیابان دهم فروردین ۱۳۸۳
۱۷ هتل سنتی مهر ۳ ستاره ۲۳ ۵۰ ۵-۶۲۲۷۴۰۰ ۳  ۳۶۲۲۷۴۰۵ یزد خیابان قیام کوچه لب خندق ۱۳۸۳
۱۸ هتل سنتی کاروانسرا ۲ستاره ممتاز ۲۰ ۴۳ ۶۲۲۷۰۵۰ ۳  ۳۶۲۲۵۶۰۰ یزد بلوار امامزاده جعفر خیابان مصلی

۸۹۱۳۶۳۴۱۵۴

۱۳۸۴
۱۹ هتل سنتی یزد ۳ستاره ۲۳ ۵۳ ۹-۶۲۲۸۵۰۰ ۳  ۳۶۲۲۸۰۱۰ یزد میدان امیر چقماق خانه رشتیان ۱۳۸۵
۲۰ هتل خاتم ۳ ستاره ۴۰ ۱۰۰ ۳-۵۲۳۵۰۰۱ ۳  ۳۵۲۳۵۰۰۲ یزد-بلوار جمهوری کوچه جنب تالار یزد ۱۳۸۵
۲۱ هتل سنتی رز(کیمیا) ۲ستاره ۱۱ ۲۷ ۶۲۲۸۷۵۳ ۳  ۳۶۲۲۸۷۵۵ یزد-میدان شهید بهشتی ابتدای خیابان امام کوچه فرهنگ ۸۹۱۳۷۱۳۹۵۱ ۱۳۸۵
۲۲ هتل سنتی شرق ۱ ستاره ۱۵ ۳۷ ۶۲۶۷۷۸۳ ۳  ۳۶۲۶۷۷۸۳ یزد –خیابان مسجدجامع کوچه دکتر کازرونی ۱۳۸۵
۲۳ هتل داد ۴ستاره ممتاز ۸۸ ۱۸۵ ۶۲۲۹۴۰۰ ۳  ۳۶۲۲۹۴۴۹ یزد- خیابان دهم فروردین پلاک ۲۱۴ ۱۳۸۶
۲۴ هتل شیرکوه ۲ستاره ممتاز ۳۸ ۹۳ ۰۳۵۳۲۶۳۳۵۰۱ ۰۳۵۳۲۶۲۳۵۰۰ تفت ابتدای بلوار شهید بهشتی ۱۳۷۹
۲۵ مهمانسرای اردکان ۲ستاره ممتاز ۱۸ ۴۰ ۰۳۵۳۲۲۲۶۹۶۹  ۰۳۵۳۲۲۲۹۹۱۲ اردکان بلوار شهید بهشتی جنب کلانتر ۱۱

۸۹۵۱۸۳۷۱۱۹

۱۳۶۱
۲۶ هتل کاریز ۱ستاره ۱۱ ۳۱ ۰۳۵۳۲۲۶۰۶۲  ۳۲۲۲۶۰۲۰ اردکان بلوار شهید بهشتی تقاطع طالقانی

۸۶۵۱۶۶۳۳۵۴

 

۱۳۸۵

۲۷ هتل بهجت ۳ستاره ۲۲ ۶۰ ۰۳۵۳۲۳۵۵۰۰۵ ۳۲۳۵۵۰۰۸ میبد ابتدای بلوار بسیج جنب پل زیر گذر ۱۳۸۵
۲۸ هتل رستوران شاه عباسی ۱۴ ۱۴ ۰۳۵۳۲۵۲۹۵۹۵ ۳۲۵۲۹۵۹۸ مهریز جاده یزد کرمان بعدازورودی شهر ۱۳۸۶
۲۹ هتل رستوران باغ مرشد ۸ ۱۶ ۶۲۲۶۷۷۳ ۳  ۳۶۲۲۶۷۷۴ یزد بلوار بسیج روبروی شهرداری منطقه دو ۱۳۸۶
۳۰ هتل سنتی والی ۳ستاره ۱۹ ۴۸ ۳-۶۲۲۸۰۵۲ ۳ ۳۶۲۲۸۰۵۴ یزد خیابان امام روبروی شاهزاده فاضل ۱۳۸۷
۳۱ هتل سنتی کورش ۱ ستاره ۱۳ ۴۰ ۶۲۰۳۵۸۰ ۳ ۳۶۲۰۳۵۶۰ یزد خیابان امام محله فهادان قبل از زندان اسکندر

روبروی اداره شهرستان میراث

۱۳۸۷
۳۲ هتل سنتی فهادان ۳ستاره ممتاز ۲۸ ۸۴ ۶۳۰۰۶۰۰ ۳ ۳۶۳۰۰۶۰۰ یزد خیابان امام محله فهادان روبروی زندان اسکندر

۸۹۱۹۹۵۴۹۸۸

 

۱۳۸۷

۳۳ هتل سنتی ادیب الممالک ۱ستاره سنتی ۱۱ ۳۰ ۶۲۲۹۳۲۴ ۳ ۳۶۲۷۰۵۰۶ یزد خیابان قیام کوچه لب خندق پلاک ۸۳ ۱۳۸۷
۳۴ هتل آپارتمان امین ۱۶ ۹۰ ۰۳۵۳۲۷۲۷۲۲۰ ۰۳۵۳۲۷۲۵۹۸۸ صدوق- اشکذر نبش میدان بسیج ۱۳۸۷
۳۵ هتل باغسرا ۱ستاره ۶ ۱۶ ۰۳۵۳۲۲۳۹۲۵۱ ۳۲۲۳۹۲۵۰ اردکان- جنب شهرداری ۱۳۸۸
۳۶ هتل سنتی مظفر ۳ستاره معمولی ۱۹ ۴۶  ۳۶۲۲۷۷۸۳  ۳۶۲۲۷۶۶۵ یزد خیابان مطهری کوچه خلف باغ ۱۳۸۹
۳۷ هتل سنتی لب خندق ۱۰ ۲۵ ۶۲۲۶۰۰۳ ۳  ۳۶۲۲۶۰۰۳ یزد خیابان قیام کوچه لب خندق

۸۹۱۹۹۳۵۱۷۳

۱۳۸۹
۳۸ هتل زنبق ۴ستاره ۲۸ ۹۶ ۳-۵۲۶۰۹۲۰ ۳  ۳۵۲۶۰۹۲۰ یزد بلوار جمهوری گوچه نیروگاه زنبق مجتمع فرهنگی رفاهی برق منطقه ای یزد  

۱۳۹۰

۳۹ هتل سنتی خالومیرزا ۱ستاره ۶ ۱۸ ۰۳۵۳۲۲۸۲۷۶۷ ۰۹۱۳۰۰۰۵۱۵۹ عقدا ۱۳۹۰
۴۰ هتل سنتی      حاج ملک ۱۰ ۴۰ ۳۲۳۲۲۲۲۱   میبد خیابان سلمان فارسی چهارراه امام رضا(ع)

۸۹۶۱۹۵۴۸۹۱

۱۳۹۲
۴۱ هتل ستاره شهر   (فاز یک) ۸ ۲۰ ۰۳۵۳۲۵۲۹۶۸۸   مهریز –کیلومتر یک جاده مهریز یزد ،نرسیده به پمپ گاز ۱۳۹۲
۴۲ هتل ارگ جدید ۴ ستاره ۱۳۸ ۳۱۹+۶۰ ۹-۸۲۸۵۰۰۰ ۳   منطقه صفائیه در دامنه کوه مجاور جاده کمربندی کرمان-یزد و نیز روبروی نمایشگاه بین المللی ۱۳۹۲
۴۳ هتل نیکان ۳ستاره ۶۵ ۱۳۰ ۳۲۴۲۹۰۰۴ ۳۲۴۲۹۰۰۱ بافق ،بلوار سنگ آهن ،شهرک آهن شهر ۱۳۹۳
۴۴ اقامتی وپذیرایی خوان دوحد ۲۹ ۸۰ ۹-۳۶۲۷۲۹۸۸ ۳۶۲۷۱۳۹۸ یزد ،بلوار عاصی زاده ،کوچه سنگریزه ۱۳۹۴
۴۵ هتل باران ۲۲ ۶۲ ۰۳۵۳۲۷۲۸۶۴۰   اشکذر،رضوانشهر،بلوار۴۵متری روبروی مسجد ریگ ۱۳۹۴
۴۶ هتل سنتی رویای قدیم ۲ستاره ۱۲ ۲۳ ۳۶۲۷۲۷۱۸ ۳۶۲۶۹۸۷۴ یزد ،خیابان سلمان ،کوچه شهید کاردی ،کاردی دوم پلاک ۵ ۱۳۹۴
۴۷ هتل سنتی فیروزه ۱۱ ۳۵ ۵-۳۶۲۷۲۹۰۰   یزد خیابان مهدی ،بعد از بانک صادرات ۱۳۹۵
۴۸ هتل سنتی فاضلی ۳ ستاره ۱۶ ۴۳ ۳۶۲۰۸۹۵۵   یزد ،خیابان امام ،خیابان مسجد جامع ،میدان وقت الساعت ۱۳۹۵
۴۹ هتل مهتاب ۱۶ ۴۰ ۳۲۶۱۴۸۳۹   تفت ،ده بالا ، محله آمحسن جنب مسجد ۱۳۹۵
۵۰ راه وما ۲۹ ۷۲ ۳۸۲۳۹۱۹۷ ۳۸۲۳۹۱۹۸ یزد ،صفائیه ،بلوارشهید قندی روبروی بیمارستان شهید صدوقی ۱۳۹۵
۵۱ علمدار ۲۱ ۴۵ ۳۲۴۲۹۲۳۰ ۳۲۴۲۱۶۳۴ بافق ،بلوار انقلاب ،روبروی خیابان ۱۴ معصوم ۱۳۹۵
۵۲ باغ شهران ۶ ۴۰ ۳۵۲۱۸۹۷۱ ۳۵۲۱۸۹۷۲ یزد،دروازه قرآن ،کیلومتر۲ بلوارنصر،فرعی دوم سمت راست،کوچه۵سمت چپ ۱۳۹۷
۵۳ بهار ۱ستاره ۱۳ ۳۰ ۳۲۲۲۳۰۸۸ ۳۲۲۲۳۰۸۸ اردکان ،بلوارشهید بهشتی،ابتدای کمربندی ،جنب پمپ بنزین ۱۳۹۷
۵۴ آرتمیس ۲۲ ۷۰ ۳۷۲۸۱۹۰۶   یزد،بلوارشهید صدوقی بعد از بلوار عابدی،بعد از بانک صادرات ۱۳۹۷