بازار خان یزد

آدرس : یزد، خیابان قیام، مجموعه خان یزد
نوع جاذبه گردشگری : تاریخی
ساعت بازدید  : از ساعت ۱۰ تا ۲۲