بازار مسگری

آدرس: استان یزد، خیابان قیام روبروی بازار خان