سینما تک صفائیه یزد

آدرس: یزد، صفاییه، بلوار جانباز (اطلسی)، بلوار شهید قندی، سینما تک یزد

تلفن:۳۸۲۲۹۹۹۸-۰۳۵