ترمینال مسافربری یزد

ابتدای جاده روستای خضرآباد آدرس: استان یزد، شهرک صنعتی،

تلفن: ۴-۳۷۲۳۶۹۰۱