ردیف

عنوان پروژه

تلفن تماس

آدرس

۱

پارک طبیعت گردی شهید برزگری

۰۹۱۳۳۵۲۲۰۸۰

بافق روستای صادق آباد

۲

پارک طبیعت گردی  شباهنگ کویر

۰۹۱۳۱۵۱۸۷۶۸

یزد- میدان دروازه قران کیلومتر۱۳ بلوارنصر

۳

پارک طبیعت گردی شهر آفتاب

۰۹۱۳۳۵۵۶۵۲۶

اشکذر- روستای عصر آباد

۴

پارک طبیعت گردی هفت سنگ

۰۹۱۰۱۵۲۱۱۵۰

یزد- میدان دروازه قران کیلومتر۱۲ بلوارنصر

۵

پارک طبیعت گردی باران

۰۹۱۳۲۵۶۱۷۹۶

یزد- میدان دروازه قران کیلومتر۸ بلوارنصر

۶

پارک طبیعت گردی سندباد

۰۹۱۳۳۵۲۶۹۱۲

یزد- میدان دروازه قران کیلومتر۱۳ بلوارنصر

۷

پارک طبیعت گردی خاطره پردیس کویر

۰۹۱۳۳۵۳۴۲۸۴

یزد فهرج

۸

پارک طبیعت گردی شن وشادن

۰۹۱۳۲۵۵۳۷۰۹

بافق مبارکه ابتدای جاده شادکام

۹

پارک طبیعت گردی ریگ زرین

۰۹۱۲۸۹۳۳۹۰۰

اردکان خرانق روستای زرین